Jak to bylo s naším provozem rozhledny

Posted by | · · · | I) Biskupská kupa

Protože zejména mezi těmi, kteří se na Biskupskou kupy málokdy vydali, koluje mnoho fám a zkreslených informací, přičemž jsme mnohokrát slyšeli, že je to naše chyba, protože svou práci nepropagujeme, přikládáme špetku našich názorů a komentářů provázaných následujícími ověřitelnými fakty. Pár dokumentačních fotografií k článku zde.

Jak je známo, za socialismu došlo k devastaci naprosté většiny památek na Zlatohorsku. Poutní místo bylo po komplexní opravě střechy vyhozeno do povětří, křížové cesty i sochy zničeny, památné domy necitlivě stavebně poškozeny a devastovány, mohutně chátraly také hotely, parky, lázně i okolí. Většina průmyslu zmizela, část nabrala směr „socialistické práce“, tedy trend mezinárodní nekonkurenceschopnosti. Městečko působilo velmi neutěšeným dojmem. Podobný osud potkal i kdysi slavnou rozhlednu „Kaiser Franz Josef Warte“ zdejšího turistického spolku. Jelikož bratrské Polsko nebylo možno navštívit nejen na Zlatohorsku, ale bez pozvání vůbec a přiblížení se ke státní hranici bylo trestáno, rozhledna na vrcholu Biskupské kupy sloužila turistům a pohraniční stráži coby popelnice. Vrchem přes její uzamčené a zrezivělé dveře byly vhazovány odpadky. Klíče neznámo kde.

V roce 1995 několik členů KPZH se svolením města v čele s pozdějším předsedou klubu Vladimírem Začalem otevřelo zcela zdevastovanou a neprovozuschopnou rozhlednu na Biskupské kupě.

Za podpory městských financí na materiál a subdodávky i za pomoci některých městských zaměstnanců zajistili členové klubu prostřednictvím cca 500 brigádnických hodin zprovoznění věže. Věž byla vybavena novým schodištěm, ochozem, oplechováním a elektroinstalací a předána Městu Zlaté Hory k provozu. Aby bylo možno zajistit co nejlepší návštěvní hodiny, střídali se na věži dva pracovníci Města. Jeden z nich byl (a v r. 2015 stále je) naším členem. Pozoruhodné bylo, že pokud byl na věži náš člen, bylo zpravidla evidováno o řád více návštěvníků,  než když na věži sloužil druhý zaměstnanec Města. Zřejmě bylo každý druhý den mnohem horší počasí : ) (Z této doby existuje kniha s evidencí služeb a návštěvnosti).

Přes velkou propagační kampaň Města návštěvnost věže dosahovala cca 3,5 tis. návštěvníků ročně. Pokud chtělo Město udržet provozní hodiny, aby zajistilo maximální návštěvnost věže, pak při dvou stálých zaměstnancích a řadě dalších nutných podpůrných prací byl zákonitě provoz věže velmi ztrátový. Proto Město vypsalo výběrové řízení na provoz věže.

Na základě výběrového řízení získal do pronájmu věž KPZH. Ten ze svých řad pověřil touto činností Miroslava Petříka staršího. Toto pověření bylo klubu ze strany představitelů a některých zastupitelů Města mnohokrát vytýkáno. Kritici si zřejmě neuvědomují, že v každé organizaci musí být za konkrétní činnosti odpovědní konkrétní lidé. Není možné, aby se starosta osobně zabýval pokladnou, poštou, matrikou i odvozem popelnic. Pověřuje tím další konkrétní lidi s příslušnou osobní a hmotnou zodpovědností. V našem klubu platí totéž. Ačkoli oficiální zodpovědnost nese předseda, za jednotlivé činnosti odpovídají pověření členové klubu, a to přesto, že nejsou vázáni zaměstnaneckým poměrem.

Protože lze důvodně předpokládat, že v kauze Biskupská kupa hrají značnou roli osobní zájmy, zášť a zejména závist, je nutno zmínit související fakta.

Uvedený Mirek Petřík již od února 1992 (tedy před vznikem KPZH) vyvíjel osobní aktivitu k zakoupení pozemku na Biskupské kupě za účelem výstavby chaty. Odkup pozemku bývalého Rudolfsheimu mu byl znemožněn, proto usiloval o odkoupení parcely přiléhající k věži, jež byla v majetku Lesů ČR. Po několika letech Lesy oznámily, že jsou ochotny pozemek prodat. V tu chvíli projevil zájem také ing. Bitara, pozdější zastupitel Města s tím, že na pozemku zbuduje sezónní kiosek s občerstvením. Lesy tedy parcelu rozdělily na dva stejné díly – pro každého zájemce jeden díl na provoz stánku. To však ing. Bitara rozhodně odmítl a žádal výhradně o jedinou ucelenou parcelu. V tom případě daly Lesy ČR přednost zájemci s mnohem déle podanou žádostí, tedy M. Petříkovi, jenž nabízel výstavbu objektu s bleskosvodem, místností pro hosty, WC a tekoucí vodou. Ten získal na tento pozemek od úřadu Města stavební povolení.

KPZH během svého provozu díky M. Petříkovi bez finančních dotací zajistil kvalitní elektrickou přípojku, uzemnění věže s pospojování všech objektů na vrcholu rozhledny (dříve evidovány i smrtelné úrazy po zásahu bleskem), přívod vody z pramene, protipožární nádrž, WC, vstupní dveře, obklady servisní místnosti, vnitřní omítky, opravu zdí a zárubní, průvlaky, ochoz, navážky kolem věže a stabilizační kamenné zdi, aby bylo možno použít lešení včetně dalších protipožárních a bezpečnostních důvodů, a byl vytvořen prostor pro společenské akce. Na vlastní náklady bez podpory Města byl vztyčen vlajkový stožár, instalováno výkonné osvětlení věže do několika stran, web kamery, meteostanice. Jsou vyrobeny památní skleničky pro účastníky akcí i originální pohlednicové profesionálně číslované vstupenky. Každá vstupenka je památkou na návštěvu rozhledny. Ke dni 22.04.2006 byla obnovena na věži poštovna s PSČ 793 77 a později vydána vlastní poštovní známka i dřevěná turistická známka č.468. Počet turistických razítek přesáhl šedesátku a na ochoze byl instalován stabilní výkonný dalekohled. Věž byla přístupna od slunce východu do slunce západu. Návštěvnost věže posléze přesáhla i 30 tis. lidí za rok. To bylo samozřejmě vykoupeno enormním úsilím několika jedinců, v případě M. Petříka i jeho rodiny.

Celý hřbet Biskupské kupy se proměňuje v rekreační zónu, vzniká řada zastavení, laviček, stezek. To opět přivádí více návštěvníků.

Tento úspěch zřejmě budil závist, neboť se objevuje celá řada udání. V některých případech kontroloři neskrývají znechucení z udavačů. Některé z těchto písemností jsou naprosto identické, ač se má jednat o rozdílné osoby. : )

V r. 1999 byl stanoven nájem věže dle nejdražšího nájemného komerčních prostor na náměstí. Dne 11.3.2004 byla klubu doručena výpověď (s datem 25.2.2004). Zástupci Města tehdy při jednání uznali, že výpověď je založena na chybném předpokladu. Písemně však nereagovali. Následoval dodatek s trojnásobným navýšením nájmu.

V r. 2007 z Města přichází do klubu písemně ohlášená „kontrola na hospodaření s veřejnými prostředky dle § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb.“ Kontrolní skupina však při své návštěvě nejeví o veřejné prostředky dle tohoto zákona žádný zájem a žádá si komplexní prověrku klubového hospodaření na Biskupské kupě, ačkoli na tuto činnost KPZH nikdy nezískal žádné veřejné prostředky. KPZH podává k protokolu z kontroly, jenž je mu doručen, následující námitky:


Námitka první

Oznámení ohlašuje pouze kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., protokol o výsledku kontroly je však zapsán také z kontroly dle zákona č. 552/1991 Sb.. Dle tohoto zákona je kontrolující orgán povinen seznámit kontrolované osoby s obsahem protokolu, předat kontrolovaným osobám stejnopis protokolu a kontrolovaná osoba také protokol podepíše.

KPZH však s protokolem před jeho rozesláním prokazatelně seznámen nebyl, přestože během kontroly bylo dohodnuto, že předběžný zápis bude odeslán elektronickou poštou. Rovněž nebyl kontrolované osobě předložen protokol k podpisu.

Námitka druhá

Dle výše uvedeného Oznámení byla jednoznačně a prokazatelně avizována kontrola ve znění zákona č.320/2001 Sb. Kontrolní komise jistě ví, že tento zákon je dále upraven Vyhláškou č. 416/2004 a kontrolní komise byla jistě také proškolena a má k dispozici metodický pokyn, který byl pro tyto komise vypracován. Na základě těchto informací je jistě komisi známo, že kontrolu je dle §13 odst. 2 možno vykonávat pouze ve smyslu příslušných legislativních norem, tzn. předmětem kontroly mohou být pouze doklady související s veřejným financováním, tj. finančními prostředky poskytnutými kontrolované osobě poskytovatelem veřejné finanční podpory. Doklady nesouvisející s finančními dotacemi dle tohoto zákona předmětem kontroly být nemohou.

Zapisovatel výsledku kontroly však zapsal do protokolu o výsledku kontroly rovněž předmět kontroly „využívání pronajatého majetku Městem Zlaté Hory a dodržování podmínek nájemní smlouvy“, což výše uvedené legislativní předpisy neumožňují a tento bod dle výše uvedeného Oznámení prokazatelně nebyl a dle zákona 320/2001 ani nemohl být předmětem kontroly. Pokud kontrolní komise takový pokyn dostala, pak se jednoznačně jedná o pochybení ze strany Města Zlaté Hory. Protokol však v tomto směru obsahuje několik mylných či zavádějících dezinformací a tvrzení, které do něj v žádném případě nepatří, přičemž nerespektují ustanovení §12 odst. 1, Část třetí zákona č. 552/1991 Sb..

Závěr

Vzhledem k prokazatelným výše uvedeným námitkám žádáme zrušení, dle našeho názoru, protiprávního námi neparafovaného protokolu a požadujeme zápis protokolu, jenž se bude držet znění a smyslu zákona č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Tímto se KPZH nevyhýbá jakékoli kontrole, naopak, tak jako při této kontrole, kdy KPZH předložil veškeré své účetní doklady a nejen doklady související s předmětem kontroly, tak je ochoten maximálně spolupracovat při kterékoli kontrole, ať již oficiální či neoficiální. Bohužel, vzhledem k námitce č. 1 a kontrolním orgánem stanovené minimální lhůtě pěti dnů pro vyjádření, nemá již KPZH šanci toto nedorozumění, jinak vcelku bezvýznamné, řešit ústní dohodou s kontrolní komisí, příp. s dalšími orgány Města Zlaté Hory a následným řádným zápisem oboustranně potvrzeného protokolu. Protože Protokol obsahující chybné a zavádějící informace vrhá na hospodaření KPZH nepříznivé světlo, musel KPZH v časové tísni přikročit k vznesení písemných námitek.

Jelikož věříme, že se jedná pouze o neúmyslné nedopatření, žádáme o změnu znění Protokolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Aby se napříště předešlo zbytečným nedorozuměním, doporučujeme věnovat větší pozornost oznámení o provedení kontroly a uvádět v něm jasné označení kontrolovaného předmětu a dokladů, včetně specifikace požadovaného kontrolovaného období tak, jak je to obvyklé i u jiných kontrolních orgánů.


Na tyto námitky však KPZH nikdy neobdržel odpověď.

Na nátlak Města byla dne 8.11.2007 sepsána oboustranná dohoda o zániku smluvního vztahu dle dodatku k 31.3.2008.

Dne 27.11 až 13.12.2007 Město vyvěsilo záměr na pronájem rozhledny. Na nabídku se přihlásil jediný zájemce – KPZH.

Dochází k další úpravě smlouvy. Většina připomínek KPZH však není zohledněna. Ačkoli oficiálně vykazovaná návštěvnost věže je výrazně větší než u dalších místních atrakcí, včetně zlatorudných mlýnů, projevuje Město čím dále větší nespokojenost s prací klubu. Nájem je nesrovnatelný s kterýmkoli jiným subjektem, přestože je zřejmé, že náklady na provoz takto odloučené horské provozovny a příjmy z této činnosti nemohou nikdy soupeřit s náklady a příjmy např. Městem hojně propagovaného a podporovaného Údolí ztracených štol, kam jezdí autobusy školáků a jsou organizovány výpravy cestovních kanceláří. Přesto vykazuje rozhledna největší počet prodaných vstupenek. Někteří zastupitelé se rozčilují, že klub má příliš velké příjmy, namísto toho, aby se radovali, že se daří zvyšovat návštěvnost věže. Zadarmo to jistě není. Nezaráží je fakt, že počet prodaných vstupenek ostatními neziskovkami a provozovateli nikdo z nich nepožaduje zveřejnit. U KPZH je však zvyšující se počet prodaných vstupenek považován zřejmě za záporný jev.

Na upozornění, proč představitelé Města měří zcela odlišným metrem jednotlivým spolkům tak, že jeden klub používá obrovský majetek Města zcela bezplatně, provozuje na něm podnikatelskou činnost, dostává statisícové dotace ročně a Město zajišťuje na tomto majetku pravidelnou údržbu, zatímco druhý klub platí z metru městského majetku desetinásobek běžné komerční ceny a do tohoto majetku Město neinvestovalo ani korunu, o dotace žádal jen párkrát a ty byly vždy kráceny na první desítky tisíc, nepřichází žádná odpověď.

Provoz se na věži podepisoval nutností investic, které však KPZH bez souhlasu majitele nemohl provádět. V r. 2009 jsme nechali na naše náklady vypracovat statikem zprávu o stavu schodiště. Bez reakce. Na dopis z 17.5.2012 velmi konkrétně upozorňující na potřeby oprav vedení Města Zlaté Hory opět vůbec nereagovalo.

Starosta a někteří zastupitelé tvrdí, že nedokážou vzdorovat sílící kritice, že je „na Bišovce bordel“. Viní za to KPZH. KPZH však upozorňuje na skutečnost, že oním bordelem je zpravidla míněna stavba, kterou povolilo Město soukromé osobě. Klub však zná jedno řešení. Řešením dle klubového návrhu je pomoci stavbu co nejdříve dokončit. K tomu může přispět Město tím, že uzavře s KPZH výhodnější smlouvu, která by umožňovala provozovateli uzavřít s pověřeným členem smlouvu dlouhodobější, na níž by bylo možno vzít úvěr na dostavbu. To Město odmítá, avšak žádné jiné řešení nemá. Pouze o KPZH a Biskupské kupě hojně šíří negativní (v mnoha případech nepravdivé) zprávy . Zřejmě mu špatná stavební situace na vrcholu Biskupské kupy vyhovuje.

Pokud Město klub potřebuje, obrací se na něj, má-li s jeho pomocí získat finance, tak jak to bylo při realizaci projektu Multifunkčního volnočasového centra (smlouva o partnerství z 29.4.2008). Klub vychází Městu vstříc. Rovněž při propagaci Města v partnerském městě Kętrzyně (dle tvrzení polských partnerů nejlepší propagace Zlatých Hor, jakou tam kdy měli). Opačně to však nefunguje.

Konflikt vrcholí v roce 2015, kdy,  Město odmítá přidělit KPZH jakoukoli dotaci. KPZH se tak stává jediným spolkem, jenž splnil veškeré pravidly stanovené podmínky a dotaci nezískal. Zato řada dalších žadatelů, kteří podmínky prokazatelně nesplnili (např. žádali výrazně po termínu), dotaci bez problému získali.

Zastupitel Města a předseda komise pro rozvoj města ing. Bitara na zastupitelstvu hlásí, že jeho komise provedla audit hospodaření zájmových spolků. Dle tohoto auditu má rozhledna na Biskupské kupě zisk přes tři milióny korun. „A kde sú tie milióny, pýtam sa ja!“ vykřikuje na veřejném zasedání zastupitelstva ing. Bitara, namísto toho, aby se o hospodaření fakticky a věcně vůbec někdy zajímal. Na opakovanou výzvu, aby předložil zmíněný audit k nahlédnutí však nijak nereaguje. Jak mohli provést audit hospodaření, když ing. Bitara a jeho komise náš klub o žádné doklady nežádala? Z jakých údajů tedy udělal audit hospodaření naší organizace, když naše doklady neviděl? Co je to za auditora, když neví, jaký je rozdíl mezi obratem a ziskem? Jaké zisky asi může mít klub, jenž má vlastní vysoké náklady, téměř nulové příjmy z Města a řádově vyšší nájem oproti komerčnímu standardu, ve srovnání s jinými auditovanými neziskovkami, které mají statisícové městské dotace, užívají mnoha milionové městské majetky a léta neplatí žádný nájem? Kde je nějaké srovnání? Kde je ten audit! Chceme vidět ono srovnání s dalšími spolky a nájemci!

Vzápětí je klubu rozhledna odebrána a předána do provozu Městu. Uprostřed nadstandardně krásné letní sezóny extrémně slunečného roku, 31. července 2015. Zastupitelstvu nevadí hrubý rozpor ve vlastních tvrzeních, že nepřidělení dotace si má klub nahradit příjmy z věže a prakticky současně znemožní, aby tyto příjmy klub měl. Tento postup si nelze vyložit jinak, než že zastupitelstvu práce klubu vadí.

Jelikož Město s klubem nekomunikuje, resp. neodpovídá na oficiální dopisy KPZH, posílá KPZH zastupitelstvu otevřený dopis v domnění, že na takovou formu přece již zareagovat musí. A to nejen ze zákona. První reakce spočívá v zákazu starosty ing. Milana Ráce na otištění otevřeného dopisu ve Zlatohorském zpravodaji. Poté co starosta zjistí, že článek s dopisem vychází v Jesenickém týdeníku, dává v dalším číle svolení k otištění. Odpověď však opět žádná, přestože dopis pokládá několik zásadních otázek.


Ve Zlatých Horách dne 20. dubna 2015

Věc: Otevřený dopis KPZH zastupitelstvu Města Zlaté Hory

P.T.,

v letošním roce se zastupitelstvo Města rozhodlo našemu spolku neudělit dotaci na opravu starého památkově chráněného důlního díla, ačkoli je tato činnost v souladu s Programovým prohlášením Města. Při tomto rozhodování se neřídilo pravidly, která si pro tento účel schválilo, ale použilo ničím neověřené tvrzení, že se jedná o nejbohatší spolek ve Zlatých Horách. Důkazem má být skutečnost, že počet řádně dokladovaných vstupenek na rozhledně Biskupská kupa se od předání jejího provozu našemu spolku zvýšil o řád.

Vzápětí dává Město Zlaté Hory našemu spolku bez udání důvodu výpověď z této rozhledny.

Argumentuje-li Město, že KPZH nemůže být přiznán příspěvek na opravu památky, protože tuto činnost může financovat z provozu rozhledny a následně je provoz této rozhledny klubu odebrán, nezbývá než se domnívat, že Městu činnost KPZH vadí.

Která z činností to asi je? Členové KPZH s finanční podporou Města zprovoznili a předali Městu Městské muzeum i rozhlednu na Biskupské kupě, pro rozhlednu vytvořili samostatnou doménu s vysokou návštěvností, osadili věž meteostanicí, webkamerami a reflektory, iniciovali vytvoření hornického skanzenu v Údolí ztracených štol a v souvislosti s tím se podíleli na kompletním turistickém přeznačení regionu, spolupracovali na projektech hornického skanzenu i několika naučných stezkách, zřídili nebo se zasadili o realizaci řady dalších turistických zajímavostí, jako je zvonička na Rožmitále, odpočívadlo „U hříbku“, či historická tkalcovna na Rejvíze, obnovili provoz nejstarší horské poštovny v ČR a mnoho dalšího. Klub nejen svým názvem, ale i činností propaguje Zlatohorsko při prezentacích místních řemesel i veselého místního folklóru v ČR i v zahraničí, byl partnerem Města při realizaci projektu Multifunkční volnočasové centrum, pořádá nebo se podílí na řadě akcí, jako je Veselé tkalcování, Zlatohorský Klondike atd.

KPZH žádal Město o pronájem Městského muzea, aby mohlo být provozováno o víkendech. Zamítnuto. KPZH se zúčastnil výběrového řízení na pronájem rozhledny, kterou Město provozovalo s velkou ztrátou. Coby jedinému účastníku mu bylo vyhověno. Rozhledna nyní nese Městu čistý zisk 50 tis. Kč ročně. Ovšem na písemnou žádost o potřebné opravy Město nereaguje. KPZH žádal Město o pronájem Zlatokopeckých srubů s tím, že zavede celoroční provoz a zajistí ráz skutečného hornického skanzenu – zamítnuto. KPZH žádal Město o pronájem budov za muzeem s tím, že zde zřídí dílny historických řemesel – zamítnuto.

Žádáme proto zastupitelstvo, aby:

  1. vysvětlilo, proč se při přiznávání dotace na akci, jež je v souladu s Programovým prohlášením Města, v našem případě neřídilo pravidly, která si pro tento účel schválilo.

  2. pro doložení nezaujatého přístupu k našemu spolku provedlo srovnání našeho klubu s obdobnými organizacemi, a to: Jaké roční příjmy plynou Městu z pronájmu městských zařízení jiným spolkům a organizacím, jaké povinnosti vykazování příjmů ze vstupného mají ostatní spolky, jaké průměrné nájemné je obvyklé u jiných osob a organizací.

  3. se vyjádřilo, proč neupozornilo na jakékoli nedostatky v činnosti KPZH, pokud k jeho činnosti existují výhrady.

  4. se vyjádřilo, které z činností KPZH jsou na překážku vzájemné spolupráci, resp. nedělají Zlatohorsku dobré jméno.


I tento dopis zůstává bez jakékoli reakce. Pro někoho zkrátka neplatí ani pravidla ani zákony, natož obyčejná lidská slušnost. Nebo že by slušnost už dnes byla neobyčejná?

Přitom dle tvrzení ing. Bitary víme, že bod 2 by měl být snadno zodpověditelný oním auditem, který jeho komise provedla. Kde je však ten audit? Kde je oficiální odpověď?

Jak komise pro rozvoj města, jejíž prioritou je rozvoj turistického ruchu, napomáhá rozvoji, když trestá spolek za to, že dosáhl rozvoje turistiky na Biskupské kupě? Jak je možné, že členové této komise jsou za takovou činnost odměňováni? Zpracovali vůbec nějaký audit nebo jen lhali? Proč nezveřejňují, kolik kterému spolku pronajímají plochy a za jaké peníze? Proč nezveřejňují, kolik který provozovatel prodal vstupenek na městských zařízeních?

Město neakceptuje ani návrh na společnou návštěvu věže s odhadcem, kterého určí město, aby mohlo dojít k finančnímu vyrovnání provedených prací. Město dává zpracovat odhad bez konzultace s KPZH. Nepoučený odhadce bez znalosti typu a rozsahu prací provedených jednotlivými stranami oceňuje předměty, které se v době odhadu na věži vůbec nevyskytovaly a posuzuje stavbu s prokazatelnou neznalostí provedených prací, takže existuje důvodný předpoklad, že ve skutečnosti v uvedenou dobu na věži ani nebyl. Z fotografií, které jsou k odhadu přiloženy však vyplývá, že pokud pocházejí skutečně z doby odhadu, pak nebyl problém se alespoň dotazem obrátit na našeho člena, jenž v době pořízení fotografíí byl na lokalitě přítomen. Je ovšem otazné, zda fotografie skutečně pocházejí z doby provádění odhadu. Proto by asi ani jeho pomoc nevysvětlila, jak je možné, že odhadce viděl a zaprotokoloval něco, co na věži nebylo.

Opravdu je to klub, jenž není schopen komunikace a spolupráce?

Město Zlaté Hory následně omezilo provozní dobu rozhledny, kterou si za provozu KPZH zvykli lidé navštěvovat prakticky kdykoli. Rozhodně se nikdy nestalo, že by na Silvestra, vánoční či velikonoční svátky či svátky a prázdniny na polské straně byla věž uzavřena, jak je tomu nyní. Postupně také vybavilo věž alespoň jednou kamerou a alespoň jedním slabým světlem, mířícím na Zlaté Hory. Ačkoli polských návštěvníků je většina, Zlaté Hory jim nevěnují příliš pozornosti. Zřejmě je omezení provozu rozhledny provázené evidentním zvýšením nákladů na její provoz (viz např. závěr videa) v souladu s prací komise pro rozvoj města, zatímco výsledky práce KPZH zřejmě rozvoji města nenapomáhají (otevření a proslavení rozhledny, muzea, Údolí ztracených štol, hříbku v zatáčce na Rejvíz, zvoničky u Antoníčka, laviček, stezek a zastavení, tkalcovského muzea či propagace rázovitého „folklóru“ v Praze i jinde a celá řada dalších akcí).

Mrzí nás, že se v rámci své dobrovolné činnosti snažíme o rozvoj turistiky na Zlatohorsku a pokud se jedná o spolupráci s Městem, dopadá to špatně. V muzeu se provází neosobně papírem, hornický skanzen není skanzenem, rozhledna je mnohem méně v provozu. Žádost klubu o provoz zlatokopeckých srubů v duchu opravdového skanzenu zamítnuta, žádost klubu o zřízení řemeslných dílen v devastované stavbě za muzeem zamítnuta, žádost klubu o příspěvek zamítnuta, rozhledna klubu odebrána, provozována hůře a nákladněji.

A až se opět někdo z města ozve: „No jo, ale co ten bordel na Bišovce ?“ Tak řekněte dle stejné logiky, jakou používali radní, když rozhlednu provozoval klub: „Však to tam provozuje radnice. Ta vše řádně povolila. To je její bordel!“


One Comment

KPZH – Další prezentace v Klubu seniorů v Jeseníku says:

4.5.2018 at 15:09

[…] nakladatel, ilustrátor, malíř, spoluzakladatel muzea ve Zlatých Horách, kastelán rozhledny na Biskupské kupě, zkrátka, všestranný člověk, který se věnoval sportu a je rovněž spoluzakladatelem […]

Comments are closed.