Stanovy

Znak KPZH

Klub přátel Zlatých Hor z.s.

Čl. I
Název a sídlo

Spolek má název „Klub přátel Zlatých Hor z.s.“ a má své sídlo na adrese Zlaté Hory, Myslbekova 471, PSČ 793 76, přičemž používá zkratku KPZH (dále jen „spolek“).

Čl. II
Účel spolku

Účelem spolku jsou činnosti vedoucí k zachování a obnově kulturně-historického i přírodního koloritu Zlatohorska.

Čl. III
Hlavní činnosti spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., jakožto společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) seznamování vlastních členů i široké veřejnosti s historií, památkami a významnými krajinnými prvky Zlatohorska v souvislostech;
b) usilování o ochranu životního prostředí i kulturního dědictví Zlatohorska;
c) obnovy, příp. zpřístupnění památek pro veřejnost;
d) podpory rozvoje turistického ruchu v souladu s ochranou životního prostředí;
e) napomáháním při zachování a obnově kulturně-historického koloritu krajiny;
f) pořádání přednášek, vlastivědných vycházek a vyvíjením publikační, kulturní a výstavní činnosti.
Ve své činnosti nemíní spolek nahrazovat odbornou činnost již ustavených orgánů a organizací, ale bude s nimi úzce spolupracovat. Především bude usilovat o součinnost s územními orgány veřejné správy.

Čl. IV
Členství ve spolku

1. Členem spolku může být každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami spolku, dodržuje je a podporuje činnost spolku.
2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku, který o přijetí nového člena rozhoduje na svém nejbližším zasedání. V případě, že se výbor spolku k podané přihlášce vyjádří kladně, stává se žadatel členem spolku až po zaplacení členského příspěvku.
3. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit členy výboru spolku,
c) volit předsedu spolku,
d) aktivně se účastnit jednání orgánů spolku, předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
e) podílet se na praktické činnosti spolku
f) být řádně a včas informován o činnosti a hospodaření.
Informování o činnosti a hospodaření probíhá jednak na schůzích výboru spolku, jednak prostřednictvím zápisů z těchto schůzí a jednak na členských schůzích spolku.
4. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) přispívat svou činností k naplnění cílů spolku i ke zlepšení práce orgánů spolku,
c) hájit zájmy a čest spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
d) členský příspěvek pro daný rok uhradit nejpozději v termínu do 31.3. toho roku.
5. Členství ve spolku zaniká:
a) na vlastní písemnou žádost člena spolku doručenou předsedovi nebo výboru spolku.
V tomto případě končí členství ve spolku po splnění závazků vůči spolku, dnem zápisu výboru spolku.
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena v případě, že i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy. Člena vylučuje členská schůze spolku;
e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
6. Seznam členů spolku je neveřejný a je přístupný členům spolku na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
7. Veškeré vypořádání spolku vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do dvou měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V
Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) výbor,
c) předseda.
Členská schůze spolku může dočasně a jednoúčelově zřizovat další orgány, jako jsou přípravné, volební, kontrolní a rozhodčí komise.

Čl. VI
Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí a odvolává členy výboru spolku i předsedu spolku,
c) schvaluje výši členských příspěvků,
d) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
e) určuje a schvaluje koncepční a roční plán spolku a jeho cíle na příští období, včetně rozpočtu,
f) rozhoduje o vyloučení členů,
g) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
h) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
i) rozhoduje o provozování kanceláře spolku a s tím souvisejícím případném odměňování,
j) rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem spolku,
k) rozhoduje o zániku spolku.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Výbor spolku může svoláním pověřit i jiného člena spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá pověřený člen členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději čtrnáct dní před konáním členské schůze. Součástí informace je návrh programu zasedání.
4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru i předsedy spolku.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
6. Změnu stanov nebo záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s tímto článkem, odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VII
Výbor

1. Výbor zajišťuje běžný provoz spolku, zejména jeho činnost směřující k naplnění cíle dle článku II těchto stanov. Pokud tyto činnosti nejsou zajišťovány svépomocí, výbor může k těmto činnostem zjednat další externí osoby.
2. Výbor je pětičlenným statutárním orgánem spolku, který je volen členskou schůzí spolku na období pěti let.
3. Výbor na své první schůzi volí ze svého středu místopředsedu a pokladníka.
4. Právo disponovat finančními prostředky má předseda, případně místopředseda s dalším výborem zmocněným členem nebo zaměstnancem spolku.
5. Funkce ve výboru jsou funkcemi čestnými, neplacenými.
6. Pokud počet členů výboru klesne během volebního období pod 5 členů, může předseda kooptovat chybějící členy výboru k zajištění úkolů vyplývajících ze stanov, a to na dobu do nejbližší členské schůze.
7. Výbor informuje všechny členy spolku o termínech konání výborových schůzí, jež jsou přístupné pro všechny členy spolku. Tyto schůze se konají pokud možno pravidelně jednou měsíčně. Z těchto schůzí zasílá výbor zápisy elektronickou formou všem členům, kteří uvedli do své členské evidence e-mailovou adresu.
8. Výbor schvaluje písemné přihlášky žadatelů o členství.
9. Výbor vypracovává každoroční plán činnosti s návrhem rozpočtu na příslušný rok a předkládá ho ke schválení členské schůzi.
10.Výbor disponuje finančními prostředky spolku v rámci schváleného rozpočtu.
11.Výbor vypracovává výroční zprávu a roční vyúčtování činnosti spolku a předkládá je členské schůzi ke schválení.
12.Výbor je oprávněn disponovat majetkem spolku v rozmezí schváleného ročního plánu a rozpočtu. Výbor je oprávněn přijímat zaměstnance spolku a ukončovat jejich pracovní poměr.
13.Výbor není oprávněn disponovat nemovitým majetkem spolku bez souhlasu členské schůze.

Čl. VIII
Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, které nejsou výslovně uvedeny v kompetencích členské schůze a výboru. Rozhoduje o pracovních záležitostech případných dodavatelů a zaměstnanců spolku.
2. Předseda jedná navenek za spolek samostatně.
3. Za spolek může jednat místopředseda s dalším výborem zmocněným členem nebo zaměstnancem spolku.
4. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.
5. Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 3. těchto stanov,
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, předávat aktuální seznam členů spolku a jejich kontaktů všem členům spolku (např. prostřednictvím webu), a to po každé provedené změně.
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze i schůzí výboru.

Čl. IX
Úřední podepisování za spolek

Podepisování za spolek se děje tak, že k natištěnému či napsanému jménu spolku připojí svůj podpis předseda samostatně nebo místopředseda a další výborem zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

Čl. X
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

Pokud na členské schůzi, která rozhodne o zániku spolku, jsou přítomny alespoň dvě třetiny členů, pak o rozdělení majetku rozhodne členská schůze spolku v souladu se zákonem.
Pokud na této členské schůzi bude přítomno méně než dvě třetiny členů, pak je likvidační zůstatek spolku bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.


Ověřili: Jiří Babák
Pavel Bobko
Pavol Petrek


Účinnost od 27. března 2015
Ve Zlatých Horách dne 26. 3. 2015
Zapsal: Roman Pavlík