Zpráva o činnosti KPZH za rok 2006

Posted by | No Tags | B) Akce KPZH

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU PŘÁTEL ZLATÝCH HOR ZA ROK 2006,

PŘEDNESENÁ NA VALNÉ HROMADĚ KLUBU DNE 7. BŘEZNA 2007 VE ZLATÝCH HORÁCH PŘEDSEDOU KPZH ZDEŇKEM SMÍTALEM

Výbor KPZH se schází pravidelně každou první středu v měsíci v 18.00 hodin v DPS mimo letní měsíce červenec a srpen. Dle potřeby se výbor schází i mimo pravidelné schůze.

Prvořadým úkolem KPZH je provozování rozhledny na Biskupské Kupě. Tímto úkolem je pověřen pan Mirek Petřík, který se o rozhlednu stará velmi pečlivě o čemž svědčí návštěvnost. V roce 2005 – 29 tisíc a loni 29 500 návštěvníků. Letos jsme požádali město o zvýšení vstupného z 8 na 10 a z 16 na 20 Kč.

Koncem roku 2005 podáváme žádost na město Zlaté Hory o příspěvek na činnost KPZH na rok 2006 ve výši 20 000, která je nám přidělena.

Na první schůzi výboru 4. 1. 2006 projednáváme spolupráci na akci „Klondike“ s panem Večeřou. Začínáme vážněji uvažovat o zaměření a očištění základů „Hřibu“ v zatáčce pod Rejvízem. Dvacátého ledna 2006 jede výbor do Vrbna na setkání se spolkem „Přátelé Vrbenska“, kde začínáme projednávat spolupráci na akci Lesní slavnost,která je plánována 15. – 16. července pod názvem „K záchraně hradu Koberštejna“. Těchto setkání bylo několik. Kolegové z Vrbna jednají s námi na M. Pomocné. Setkání tří pořádajících klubů a spolků probíhá i v lese od Drakova po Rejvíz a náklady na akci odhadují asi na 150 000 Kč.

Spolek přátelé Vrbenska připravuje stanoviště č. l. Drakov se všemi atrakcemi a č. 2 Lesní galerie u dřevouhelné hutě. KPZH má na starosti stanoviště č. 3. rýžování zlata (maskot Henry, rýžovníci (Ing. Pavlík s omladinou). Ve vitríně je instalována výstavka hornin. Stanoviště č. 4. u Brendlerovy pily 3. pila), u odbočky na podzámek máme díky Petříkům velký vojenský staň, kde čaruje s čajem bájný Gill a příchozí děvy a dámy udivuje svými znalostmi života a bylinek. Je zde výstavka historických fotografií a návštěvníky šokuje přítomnost zříceniny již výše zmíněné Brendlerovy pily,ke které je navede prosekána pěšinka, přes zarostlou louku. Máme na starosti i stanoviště č. 5., kde je tábor rytířů šermířského spolku Jeseník. Nakonec je stanoviště u Opavského mostu, což se ukazuje jako méně vhodné oproti křižovatce k l. pile. Šermíři jsou tak zkušení harcovníci, že s nimi nemáme žádnou práci.

Na Rejvízu se nachází stanoviště č.6. – Spolek pro rozvoj Rejvízu – celnice garda, Rejvízský Gill a pod. Akce dopadla velmi dobře, ale jde o velmi dlouhý úsek – pro pěší poněkud nevhodné. Celé zakončení proběhlo v neděli 17. 9. 2006. na Myslivecké chatě ve Vrbně, kde jsem reprezentoval klub jen já a Mgr. Gill. Mimo tyto hlavní akce členové klubu vypomohli při otevírání zlatokopecké sezóny na Zlatohorsku „Klondike“, Ing. Pavlík zpracoval a klub předložil písemný materiál o podpůrném stanovisku KPZH k zamýšleným průzkumným pracím firmy Altenberg. Stanovisko nebylo přijato z formálních důvodů. Současné stanovy klubu neopravňovali k podobným vyjádřením. Proto na této Valné hromadě budeme schvalovat rozšíření stanov. V září výbor pověřuje mne a pana Začala jednáním a LČR Jeseník za účelem obnovy „Hřibu“ pod Rejvízem, protože jsou majitele pozemku.

Mise proběhla úspěšně a po předání našeho projektu, který stál asi 5 000 Kč ze tří zájemců vybírají LČR naši variantu. Zahrnují tuto akci na rok 2007 do programu Natura 2000. Musí se provést cenová relace – odhad asi 70 – 80 tisíc a smlouva s klubem jakožto udržovatelem místa, což byla podmínka výběru. Toto vše je podmíněno schválením odborem dopravy a silničního hospodářství v Jeseníku. Po schválení navážeme kontakt s panem Galem, který nabídl materiál.

RNDr. Večeřa vede vycházku klubu na Příčnou horu za Hornickými památkami. Náročné, ale velmi zdařilé.

V září 2006 jsme měli kontrolu z Krajského úřadu Olomouc ohledně čerpání a vyúčtování grantu ve výši 20 000 Kč na rýžování zlata. Překročili jsme termín platby o l den a hrozilo nám vrácení 20 000 + penále za 6. měsíců ve výši 6 500 Kč. Po písemném odvolání a dohadech byla záležitost vyřešena a vše prominuli – více ing. Pavlík.

Necháváme zhotovit 50 ks triček se znakem klubu, které budeme nosit na akcích klubu a tím budeme propagovat KPZH a současně město Zlaté Hory.

20060304Clenove

Ing Kleiner se pouští do náročné práce – převádí fotoarchiv od pana Klímy do digitální podoby, za což mu patří velký dík.

Tímto se dostáváme do současnosti. Dvanáctého prosince 2006 se zúčastňuji pracovního semináře v Dolním Údolí v hotýlku „U Pekina“ na téma –„Zlatohorsko – tajemný kraj pokladů“ v roce 2007. Jednání svolalo město Zlaté Hory a zabývá se plánovanými aktivitami v roce 2007 nejen na Zlatohorsku, ale i v jeho okolí včetně Polska.

Dvacátého prosince žádáme město Zlaté Hory o příšpěvek 20 0000 Kč na činnost, který je nám schválen na zasedání zastupitelstva 26. 2. 2007.

Začínáme se zajímat o obnovu zámeckého parku v Ondřejovicích. Z tohoto důvodu podepisuji za KPZH s městem Zlaté Hory smlouvu o partnerství, která je podmínkou žádosti o grant. Se mnou tak činí KČT Ondřejovice a Základní škola ve Zlatých Horách.

Přijímáme dva nové členy a to pana Matošku z Ostravy a pana Milana Kubu, který se bude starat o propagaci KPZH.

Na závěr mé krátké zprávy – kdy jsem určitě na vše nevzpomněl – bych chtěl poděkovat všem členům za obětavou práci pro KPZH. Hlavně panu Petříkovi staršímu i mladšímu za samostatné a obětavé provozování rozhledny na Biskupské Kupě. Velmi děkuji ing. Pavlíkovi za vedení pokladny a přínosnou práci v klubu. Panu Začalovi děkuji za pečlivou práci místopředsedy a sekretáře klubu. Panu Bohuslavu Riegelovi za měřičské práce u „Hřibu“. Také děkuji ing. Kleinerovi za práci ve výboru KPZH.

Zdeněk Smítal, předseda KPZH


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.